1. Klient – Teie, füüsiline või juriidiline isik;

NetiServer – NetiServer OÜ, Eesti äriühing, äriregistri kood 11716090, juriidiline aadress: Metsa 22-18, Riisipere alevik, Nissi vald, Harjumaa, 76202;

Pool – kas Klient või NetiServer;

Pooled – Klient ja NetiServer koos;

Füüsiline Server – NetiServeri valduses olev Kliendile Teenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara, millele Kliendil on juurdepääs talle NetiServeri poolt antud autoriseerimiskoodidega.

Virtuaalserver – Kliendi poolt administreeritav Füüsilise Serveri piiratud ressurss, mida kasutades saab Klient esitleda talle kuuluvaid HTML-rakendusi ning kasutada talle kuuluvate rakenduste esitlemiseks PHP- või CGI-skripte ning MySQL andmebaase. Mõiste Virtuaalserver hõlmab ka NetiServeri poolt elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks Kliendile eraldatud Füüsilise Serveri piiratud ressurssi.

Teenus – NetiServeri poolt Kliendile registreeritud domeeni haldamiseks kasutusse antav Virtuaalserver vastavalt Kliendi poolt valitud paketile.

Leping – Kliendi ja NetiServeri vahel Teenuse osutamiseks käesolevatel tingimustel sõlmitud kokkulepe;

Käesolevaga lepivad Klient ja NetiServer kokku NetiServeri poolt Kliendile Teenuse osutamises vastavalt käesolevas Lepingus toodud tingimustele.

2. Lepingu eesmärk

Lepingu eesmärgiks on reguleerida NetiServeri ja Kliendi vahelisi õigussuhteid, mis on aluseks ja mis tekivad seoses NetiServeri poolt Kliendile Teenuse osutamisega.

3. Poolte kinnitused

Klient kinnitab, et:

 1. tema poolt Lepingu sõlmimisel NetiServerile esitatud andmed on õiged ja ta on Lepingu sõlmisel teovõimeline (sh füüsiline isik täisealine). Juhul, kui Klient sõlmib Lepingu esindaja kaudu, kinnitavad Klient ja tema esindaja, et esindaja on teovõimeline ja tal on volitused käesoleva Lepingu sõlmimiseks.
 2. ta on Lepingu sõlmimise eelselt tutvunud soovitud Teenuse kirjelduse ja Lepingu tingimustega, sh hinnaga ning teadvustab, et pakutav hind kehtib kuni selle muutmiseni.
 3. Lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi.

NetiServer kinnitab, et:

 1. tal on olemas vahendid ja oskused Kliendile Lepinguga ettenähtud Teenuse osutamiseks;
 2. Lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi.
4. Lepingu sõlmimine

Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on täitnud Netiserveri koduleheküljel paikneva liitumisvormi, vajutanud ikoonile “Tellin” (st edastanud Netiserverile pakkumuse) ning NetiServer on selle aktsepteerinud, saates Kliendile sellekohase teate koos Teenuse kasutamiseks vajalike autoriseerimiskoodidega.

Leping jõustub sõlmimisel.

Kliendi esitatud pakkumusele (Lepingu jõustumise eeldatav aeg) annab NetiServer vastuse ebamõistliku viivituseta, seejuures hiljemalt:

 1. .ee lõpuga domeeni sidumisel Virtuaalserveriga 14 päeva jooksul;
 2. ülejäänud domeenide sidumisel Virtuaalserveriga 5 tööpäeva jooksul alates Kliendi poolt valitud domeeni registreerimiseks NetiServerile tasutava ettemaksu tasumisest.

Juhul, kui Klient soovib tema nimele varasemalt registreeritud domeeninime sidumist Virtuaalserveriga, võib Kliendil seonduvalt Kliendile vastuse andmise eelduseks oleva tööga vaja minna täiendavat aega, millest teavitatakse Klienti.

NetiServeril on õigus Kliendi pakkumus tagasi lükata, teavitades sellest Klienti. NetiServer jätab endale õiguse keelduda Lepingu sõlmimisest juhtudel, kui Klient on NetiServerile või kolmandatele isikutele võlgu, rikub/on rikkunud NetiServeri või kolmandate isikute pakutavate teenuste tingimusi ja Interneti kasutamise häid tavasid, või muul NetiServeri jaoks mõjuval põhjusel.

5. Kliendi taganemisõigus

Kliendil on õigus Lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest.

Lepingust taganemiseks teeb Klient NetiServerile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

6. Teenus

NetiServer osutab Kliendile Teenust vastavalt Poolte vahel Lepingus kokku lepitule. NetiServeril on õigus Teenust (sh Teenuse osutamiseks kasutatavaid tarkvaralahendusi) muuta, teatades sellest Kliendile vähemalt 7 kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel (turvaprobleemide ilmnemine jne) on NetiServeril õigus viia muutused sisse kliendile ette teatamata. Juhul, kui muudetud Teenus Klienti ei rahulda, on tal õigus Leping lõpetada, teavitades sellest NetiServerit Lepingus ettenähtud korras.

Klient teadvustab endale asjaolu, et tulenevalt Teenuse iseloomust ning erinevatest Teenuse kasutamise eelduseks olevate teenuste iseloomust ei saa NetiServer tagada Teenuse kättesaadavust igal ajahetkel. NetiServer annab endast mõistlikult parima, et Teenus oleks Kliendile kättesaadav võimalikult pidevalt.

7. Domeen

Klient volitab NetiServeri Lepingu sõlmimiseks pakkumuse esitamisel registreerima tema nimele Kliendi soovitud domeeninime.

NetiServer registreerib käsundisaajana Kliendi nimele Kliendi soovitud domeeni, juhul kui see domeen ei ole registreeritud kolmandale isikule. Kui Kliendi poolt soovitud domeeninime registreerimine Kliendi nimele ei osutu võimalikuks, Lepingut ei sõlmita ning NetiServer kaotab õiguse esindada Klienti domeeninime registreerimisel.

Kui Kliendi soovitud domeeninime registreerimine on tasuline, tasub Klient enne Lepingu sõlmimist domeeni registreerimise eest NetiServeri poolt esitatava arve alusel arvel toodud tähtajaks. NetiServeri poolt domeeni registreerimise eest arve väljastamisel kohustub NetiServer Kliendiga pärast domeeni registreerimist Kliendi pakkumusele vastavalt Lepingu sõlmima (nõustumuse andma), välja arvatud juhul, kui arve väljastamise ja domeeni registreerimise vahele jääval ajavahemikul Lepingu sõlmimise eelduseks olevad asjaolud oluliselt muutuvad.

Käesoleva peatüki ülaltoodud sätteid ei rakendata, kui Klient juba omab registreeritud domeeninime. Sel juhul on NetiServer volitatud esindama Klienti suhetes domeeninimede jaotajaga niivõrd, kui see on vajalik Teenuse osutamiseks.

Klient kohustub tagama, et tema domeeninimi ei oleks vastuolus rakendamisele kuuluvate õigusaktidega või heade kommetega ega rikuks kolmandate isikute õigusi, sh õigusi intellektuaalsele omandile. Klient kinnitab, et on tutvunud ja kohustub täitma domeeninimede jaotaja poolt domeeninime registreerimiseks kehtestatud tingimusi.

Klient saab aru, et domeeninime registreerimisel tekivad domeeninime registreerimisega seotud õigused ja kohustused Kliendi ja kolmandast isikust domeeninimede jaotaja vahel. Käesolev Leping Kliendi õigust domeeninimele ei reguleeri, NetiServer ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida Kliendi õiguse domeeninimele püsimist. NetiServeri vastutus domeeninime registreerimisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega Kliendi esindamisel.

8. Kliendi õigused, kohustused ja vastutus Teenuse kasutamisel

Kliendil on õigus Teenuse raames kasutada Virtuaalserverit oma rakenduste ja materjalide esitamiseks avalikkusele, elektronposti aadresside loomiseks ning kasutamiseks ning elektronposti saamiseks/saatmiseks, samuti muul sihipärasel moel, vastavalt Teenuse kirjeldusele.

Klient on vastutav tema poolt hallatava Virtuaalserveri sisu eest ning tal on käesoleva Lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused talle eraldatud Virtuaalserveri administreerimiseks. NetiServer ei taga, et Teenust kasutades ei ole Kliendil võimalik minna vastuollu rakendamisele kuuluvate õigusaktide ning kolmandate isikute õigustega.

Klient on kohustatud informeerima NetiServerit koheselt Teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest.

Klient saab Teenuse kasutamisel abi NetiServeri Internetileheküljelt https://www.netiserver.com või elektronpostiaadressilt support@netiserver.com.

Klient teeb Virtuaalserveris hoitavatest failidest endale vajadusel varukoopiaid. NetiServer ei garanteeri Virtuaalserverisse paigutatud failide säilimist.

Klient kohustub mitte kasutama oma Virtuaalserveris tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad Füüsilise Serveri sihipärast tööd ning kõrvaldama need 24 tunni jooksul peale NetiServeri poolt vastavasisulise märgukirja saamist.

Klient hüvitab kahju, mis tekkis seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakenduse poolt Füüsilise Serveri kahjustamisega või NetiServeri tegevuse muul moel ebaseadusliku takistamisega, kui NetiServer on teda sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatanud. Juhul, kui Kliendi tegevus Füüsilise Serveri kahjustamisel on tahtlik, vastutab ta sõltumata NetiServeri poolsest hoiatamisest.

Klient tagab, et tema tegevus (sh Internetileheküljel esitatav materjal) Teenuse kasutamisel ei lähe vastuollu kehtivate õigusaktidega. Nimetatud kohustus hõlmab keeldu tegeleda rämpsposti (massposti) saatmisega.

Klient kohustub mitte kasutama Virtuaalserveris selliseid elektronposti programme või rakendusi, mis võimaldavad Interneti kasutajatel saata rämpsposti ning kaaskodanikke ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju.

Klient kohustub mitte avaldama Virtuaalserveris selliseid materjale või osutama selliseid teenuseid, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, muude õigusaktide ja heade tavadega, samuti kolmandate isikute õigustega.

Klient kohustub hoidma saladuses NetiServeri poolt Virtuaalserveri administreerimiseks antud autoriseerimiskoode.

Juhul, kui Kliendi mitteõiguspärase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmandate isikute nõuded NetiServeri vastu, hüvitab Klient NetiServerile sellega seoses tekkinud kahju.

Kui Klient võimaldab Teenuse kasutamist kolmandatele isikutele, siis jääb nende tegevuse eest NetiServeri ees vastutavaks Klient.

9. NetiServeri õigused, kohustused ja vastutus Teenuse osutamisel

NetiServer on vastutav Teenuse osutamiseks rakendatud Füüsilise Serveri ning tarkvara toimimise eest ning tal on käesoleva Lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused Teenuse osutamiseks.

NetiServer kohustub tagama Kliendile võimalikult stabiilse Teenuse osutamise, sealhulgas Füüsilise Serveri võimalikult suure töökindluse (mõistlikel asjaoludel).

NetiServer teavitab Klienti Füüsilise Serveri uuendamisest tingitud häiretest vähemalt 5 kalendripäeva ette.

NetiServer kõrvaldab Füüsilise Serveri rikked hiljemalt 3 kalendripäeva jooksul alates rikke ilmnemise päevast.

NetiServer ei avalikusta Kliendi autoriseerimiskoode kolmandatele isikutele.

NetiServeril on õigus jälgida, et Klient ei rikuks Teenuse kasutamisel rakendamisele kuuluvaid õigusakte ja Lepingut, sealhulgas ei kasutaks Füüsilist Serverit mittesihipäraselt koormavaid rakendusi ega esitaks oma Internetileheküljel seaduse või heade kommete vastaseid või kolmandate isikute õigusi rikkuvaid materjale.

NetiServeril on õigus kõrvaldada 24 tunni pärast peale vastavasisulise märgukirja saatmist ning sellele Kliendi poolt mittereageerimisel Kliendi poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused, mis põhjustavad Füüsilisele Serverile häireid ja mittesihipärast koormust ning mis takistavad NetiServeri Teenust osutamast.

NetiServeril on õigus teha Kliendile kohustuslikke ettekirjutusi Teenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks, või ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks Virtuaalserverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada, vajadusel kuni Teenuse osutamise peatamiseni või Lepingu lõpetamiseni välja.

NetiServeril on õigus peatada Teenuse osutamine Kliendile koheselt ning ette hoiatamata juhul, kui Kliendi poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud Füüsilisele Serverile ülekoormusest tingitud tark- ja riistvaralisi rikkeid.

NetiServer ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses:

 1. Kolmandate isikute tegevusega;
 2. NetiServeri kontrolli all mitteolevate (sh andmeside pakkujale kuuluvate) sideliinide riketega;
 3. NetiServerist sõltumatult tekkinud elektrikatkestustega;
 4. Kliendi tegevusega Virtuaalserveri haldamisel, sh Kliendi poolt Virtuaalserveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisuga või Kliendi või temale kuuluvate aadresside alt Teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjade sisuga;
 5. NetiServeri poolt mitteloodud (sh Kliendi poolt kasutatava) tarkvara probleemidega;
 6. Viiruste levimisega;
 7. Teenuse mittevastavusega Kliendi vajadustele; välja arvatud, kui selline vastutus lasub tulenevalt seadusest NetiServeril ning kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
10. Teenuse eest tasumine

Klient maksab NetiServerile Teenuse osutamise eest kokkulepitud tasu. NetiServeril on õigus Teenuse eest makstavat tasu ühepoolselt muuta, teavitades sellest Klienti vähemalt 30 päeva ette. Alates NetiServeri poolt saadetud teates sisalduvast ajast kuulub Teenuse eest tasumisele uus hind.

Kui Klient ei nõustu NetiServeri poolt Teenuse hinna muutmisega, on tal õigus vastavalt Lepingus ettenähtud korrale Leping üles öelda.

NetiServer esitab Kliendile Teenuse eest arved kalendrikuu möödudes, arve fikseerimise kuupäevana kasutatakse Lepingu sõlmimise kuupäeva. Arve esitatakse sõltumata sellest, kas Klient on Teenust reaalselt kasutanud.

Klient kohustub viivitamatult teatama NetiServerile, kui talle Teenuse eest esitatud arve ei ole jõudnud arve esitamise kuupäevaks Kliendini või kui arve on ebakorrektne.

Klient tasub Teenuse eest esitatud arved 14 kalendripäeva jooksul alates arve laekumise päevast.

NetiServeril on õigus peatada Teenuse osutamine koheselt juhul, kui Klient viivitab arve tasumisega rohkem kui 14 kalendripäeva üle ettenähtud tähtpäeva.

NetiServeril on õigus lisada peale viiendat ületatud maksetähtpäeva 0,5% viivist iga päeva kohta.

Teenuse eest tasutakse ettemaksuna. Lepingu lõppemisel on Kliendil õigus tasu tagasi saada osas, mille võrra Teenuse eest ettemakstud tasu Lepingu lõpetamise aega ületab.

11. Teated

Käesolevast lepingust tulenevad Kliendi ja NetiServeri vahelised teated ning märgukirjad peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sealhulgas kirja, faksi ja elektronposti teel), välja arvatud juhtudel, kui teate iseloom on üldinformatiivne ning see ei mõjuta kummagi Poole õigusi ja kohustusi.

12. Konfidentsiaalsus

Pooled on kohustatud hoidma teise Poole äri- ja muid saladusi juhul, kui need satuvad Teenuse osutamise käigus Poole valdusse, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

Ülaltoodud säte jääb kehtima ka pärast Lepingu lõppemist.

13. Kontaktandmed

Lepingu sõlmimisel loetakse Poolte kontaktandmeteks Lepingu sõlmimise käigus teisele Poolele edastatud andmed.

Pool kohustub informeerima teist Poolt koheselt oma nime, asukoha/elukoha aadressi muudatustest kirjalikult taasesitatavas vormis.

14. Lepingu tähtaeg, selle muutmine ja lõppemine

Leping on sõlmitud tähtajatult. Lepingule ei rakendata minimaalse kestuse nõuet.

NetiServeril on õigus ühepoolselt Lepingu tingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti Teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. NetiServer avaldab uued tingimused oma koduleheküljel https://www.netiserver.com vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist. Kliendil on õigus uute tingimustega mittenõustumisel Leping üles öelda.

Poolel on õigus põhjusi esitamata öelda Leping üles, teatades sellest teisele Poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette.

Kliendi algatusel Lepingu ülesütlemisel loetakse Leping lõppenuks 7 kalendripäeva möödudes alates hetkest, mil Klient saadab NetiServerile teate, milles Klient palub lõpetada talle Teenuse osutamine.

NetiServeri algatusel Lepingu lõpetamisel (kui selleks ei esine Kliendi poolt esile kutsutud mõjuvaid põhjuseid) on etteteatamistähtajaks 30 päeva.

Pool võib Lepingu üles öelda etteteatamistähtaega rakendamata, kui teine Pool rikub Lepingut.

Kui Klient kaotab õiguse domeenile, mis on Virtuaalserveriga seotud, Leping lõpeb.

15. Kohaldatav õigus, vaidluste lahendamine ja aegumine

Lepingu tõlgendamisel ja rakendamisel kohaldatakse Eesti seadust.

Pooled lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks aasta.